СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ
Стручни актив за развојно планирање
Р.бр. Струка/Разред Име и презиме
 1  Психолог Стојковић Зорица 
 Педагог  Илић Данијела
I-IV Срећко Богдановић 
Оливера Томић
  V - VIII Данча Јовић
Катарина Петровић
   Директор  Весна Анђелковић
Представник Савета родитеља Стефана Трајковић 
Стручни актив за развој школског програма
Педагог Данијела Илић 
2 Психолог  Зорица Стојковић
3  I Ратка Вељковић
4 II Ружица Стајић
5 III Добрица Крстић
6 IV Крстић Момчило
7 V  Стефанија Костадинов
8 VI Данча Јовић 
9 VII  Слађана Аризановић
10 VIII Данијела Николић 
11 Директор Весна Анђелковић 
Стручни тим за обогаћен једносменски рад
   Активност Реализатор 
Директор школе, координатор тима  Весна Анђелковић
2

Школа21.века –дигитална (р)еволуција и српски језик (за ученике 5-8.раз.)

Милица Стојиљковић
3

У царству српског језика (за ученике 6-8.р)

Александра Поповић
4

Француски језик кроз игру, песму и глуму (за ученике 5-8. разреда)

 Стефанија Костадинов
5

English in mind (за ученике 5-8.раз.)

 Сузана Данковић
6

Енглески кутак (за ученике 7-8. разреда)

 Виолета Стевановић
7

Чаробни свет бројева (за ученике 8. раз.)

 Слађан Ђорђевић
8

Историја, традиција и култура Срба (за ученике 5-8. разреда)

 Данча Јовић
9

Занимљива географија (1. група ученици 5-6. разреда; 2. група ученици 7-8. разреда)

 Стојан Тасић
10

Национална географија(за ученике 7-8. р.)

 Здравкo Ђорђевић
11

Између магије и хемије (за ученике 5-8.раз.)

 Гордана Богдановић
12

У свету биљака и животиња (1. група ученици 5-6.раз.; 2. група ученици 7-8.раз.)

 Маја Велинов
13

Чудесан свет технике (за ученике 5-8.раз.)

 Снежана Додић
14

Спортови са лоптом (за ученике 7-8.раз.)

 Зоран Анђелковић
15

Спортови са лоптом (за ученике 5-6.раз.)

 Ненад Анђелковић
16

Историја, традиција и култура Рома (за ученике 5-8. разреда)

 Звездан Рамић
Школски тимови   
  Назив школског тима Име  и презиме чланова 
1    ШКОЛСКИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ      Стојковић Зорица
 Илић Данијела
Драгана Томић 
Горица Стошић 
 Трајковић Небојша
 Звездан Рамић
 Весна Анђелковић, директор
Ана Антић, родитељ 
     
2        ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ Зорица Стојковић 
 Весна Анђелковић, директор
Илић Данијела 
 Слађан Ђорђевић
 Данијела Николић
 Зоран Анђелковић
Ивица Миленковић, родитељ 
     
3                ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ Стефанија Костадинов
 Весна Анђелковић, директор
 Зорица Стојковић
 Данијела Илић
 Ивана Антић
 Ката Димитров
 Сузана Данковић
 Дача Јовић
 Катарина Петровић
 Милица Стојиљковић
 Александра Поповић
 Слађана Аризановић
 Слађан Ђорђевић
Данијела Николић 
 Александра Поповић, родитељ
  Школски тим за инклузивно образовање чине одељењске старешине ученика који се образују по ИОП-1. За сваког ученика који се образује по ИОП-1 формира се подтим. У школске подтимове за инклузивно образовање укључени су предметни наставници предлагачи ИОПа, као и одељењски старешина, стручни сарадник, педагошки  асистент и родитељ ученика.
     
4 ШКОЛСКИ ТИM ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И  НАСИЉА Оливера Томић
Весна Анђелковић
Маја Стојановић
Слађана Аризановић
Слађан Ђорђевић
Катарина Петровић
Стефанија Костадинов
Стојковић Зорица
Илић Данијела
Биљана Петровић, родитељ
     
5 ШКОЛСКИ ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ Ивана Антић
Весна Анђелковић, директор
Горица Стошић
Лидија Томић
Александра Поповић
Слађана Аризановић
Милица Стојиљковић
Ивана Симоновић
Ивана Стаменковић
Анђелковић Зоран
Оливера Томић
Света Ђорђевић
Горан Чворовић
Звездан Рамић
Слађана Вељковић
     
6       ШКОЛСКИ ТИМ A ЗА РАД ЂАЧКЕ КУХИЊЕ Момчило Крстић
 Горица Стошић
 Данијела Николић
Ката Димитров 
Слађана Аризановић 
Ратка Вељковић 
Звездан Рамић
     
7 ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ Снежана Додић
Милица Стојиљковић
Горица Стошић
Ивана Симоновић
Момчило Крстић
Ивана Антић
Јелена Петровић, родитељ
     
8 ШКОЛСКИ ТИМ ЗАМЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И  ПРЕДУЗЕТНИШТВО Аризановић Слађана
Небојша Трајковић
Ивана Антић
Ратка Вељковић
Вукица Димчић
Слађана Вељковић
Снежана Додић
Саша Станковић, родитељ
     
9 ШКОЛСКИ ТИМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ Лидија Томић
Братислав Христић
Данијела Николић
Весна Анђелковић
Зорица Марјановић
Звездан Рамић
Стојковић Зорица
Илић Данијела
     
10 ШКОЛСКИ ТИМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ Весна Анђелковић, директор
Зорица Стојковић
Данијела Илић
Лидија Томић
Горица Стошић
Слађан Ђорђевић
Зоран Анђелковић
     
11 ШКОЛСКИ ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  Сузана Данковић, координатор
 Весна Анђелковић, директор
Данијела Илић, педагог 
 Зорица Стојковић, психолог
     
12 ШКОЛСКИ ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ТЕСТИРАЊА У ТОКУ ГОДИНЕ Весна Анђелковић 
Небојша Трајковић 
 Маја Стојановић
 Зорица Стојковић
 Данијела Илић
 Слађан Ђорђевић
 Данијела Николић
Зоран Анђелковић 
     
13 ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ТРАНЗИЦИЈУ ИЗ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА У ОСНОВНУ ШКОЛУ Оливера Томић 
 Момчило Крстић
 Ивана Симоновић
 Срећко Богдановић
 Слађана Николчов
 Данијела Илић
 Зорица Стојковић
   НАПОМЕНA: Руководиоци школских тимова су под редним бројем 1.