Правилник за утврђивање права на индивидуални образовни план

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик

Правилник о степену и врсти образовања наставника

Правилник о ближим условима исхране ученика у основној школи

Правилник о пружању додатне подршке

Правилник о обављању друштвено корисног рада

Правилник о ученицима на дужем кућном лечењу

Правилник о вођењу евиденције и издавању јавних исправа

Измене и допуне правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Екскурзије ученика 2018-2019

Листа изабраних уџбеника за остале разреде

Листа изабраних уџбеника за 1. и 5. разред

Буквар из 1936.год.

Екскурзије ученика

Календар значајних активности

Обавештење о новој процедури уписа у први разред

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања 1

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања 2

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања 3

Одељенске старешине

Почетак часова

Правилник о информисању ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образивању и васпитању

Правилник о учешћу ученика у доношењу одлука

Правилник о заштити података о личности

Припремна и хор

Распоред часова првонек

Распоред додатне и допунске наставе

Ред вожње школског аутобуса

Слободне активности

Ученичке организације

Закон о основама система образовања и васпитања